Ogólne warunki gwarancji i dostaw części zamiennych
(OWGiDCZ) SAW-TRAK

 

1. Definicje i postanowienia ogólne.
1.1. Powyższe ogólne warunki gwarancji i dostaw części zamiennych (OWGiDCZ) stanowią integralną część wszystkich ofert, oświadczeń woli składanych przy dokonywaniu czynności prawnych, wszystkich umów zawieranych przez SAW-TRAK, dotyczących umów sprzedaży i dostaw części zamiennych.
1.2. Specyfikacje techniczne, zdjęcia przedstawiane w materiałach reklamowych, katalogach, folderach, ofertach itp. mają charakter poglądowy i mogą różnić się wyglądem od elementów rzeczywistych pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych. Nr referencyjne OEM używane są w celach informacyjnych i sprzedający nie gwarantuje, że części pochodzą od oryginalnego producenta maszyny lub części.
Wagi i objętości przedstawiane w ofertach są szacunkowe i nie odzwierciedlają dokładnej, całkowitej wagi i objętości końcowego ładunku po złożeniu zamówienia.
1.3. Kupujący- osoba prawna lub osoba fizyczna wskazana w ofercie, zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia lub umowie jako Kupujący.
1.4. Sprzedający- SAW-TRAK ZDYB Spółka k.
1.5. Oferta- pisemne lub ustne oświadczenie Sprzedającego wyrażające chęć sprzedaży.
1.6. Zamówienie- pisemne lub ustne zawiadomienie Kupującego o przyjęciu oferty wyrażające chęć zakupu.
1.7. Potwierdzenie zamówienia- pisemne oświadczenie Sprzedającego potwierdzające warunki zawartej umowy.
1.8. Umowa – umowa sprzedaży wraz z ogólnymi warunkami gwarancji i dostaw SAW-TRAK. Umowę uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Sprzedającego zamówienia od Kupującego w okresie ważności oferty. Sprzedający nie odpowiada za niemożność zrealizowania umowy spowodowaną siłą wyższą w tym pożarem, powodzią, huraganami, trzęsieniami ziemi, wyładowaniami atmosferycznymi innymi klęskami żywiołowymi, wojną, katastrofą ekologiczną, katastrofami w ruchu powietrznym, morskim i lądowym, strajkiem, lokautem, sytuacją polityczną lub gospodarczą oraz innym zdarzeniem, na które Sprzedający nie ma wpływu lub nie mógł przewidzieć. W tym przypadku Kupujący nie może żądać odszkodowania i rekompensaty strat wynikających z opóźnienia w dostawach lub braku możliwości realizacji dostawy.
2. Zamówienia i terminy dostaw.
2.1. Wszystkie zamówienia złożone drogą mailową, telefoniczną lub ustnie uważa się za wiążące.
2.2. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający przystępuje niezwłocznie do jego realizacji.
2.3. Zamówienia składane do godz. 14 będą realizowane tego samego dnia.
2.4. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego lub może on zostać wysłany pod wskazany adres za pośrednictwem firm kurierskich według aktualnego cennika z dnia wysyłki.
2.5. Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od zawartej umowy (zamówienia będącego w trakcie realizacji), które może być wykonane w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone na piśmie, wraz z jednoczesną zapłatą odstępnego w wysokości 15% wartości umowy oraz kosztami dodatkowymi np. kosztami transportu, kosztami opakowania i przepakowania itp., chyba że w ofercie wskazano inaczej (np. nie podlegają zwrotowi łańcuchy nośne masztu zamawiane w odcinkach).
2.6. W przypadku rezygnacji z zamówienia na części sprowadzane na specjalne zamówienie lub jeżeli określono w ofercie, że towar nie podlega zwrotowi Zamawiający ponosi koszt w wysokości 100% zamówienia oraz kosztów dodatkowych np. kosztami transportu, kosztami opakowania i przepakowania.
3. Cena i płatność.
3.1. Warunki oraz termin płatności ustalane są indywidualnie między Sprzedającym a Kupującym.
3.2. Ceny i wartości w umowach, ofertach itp. są określone jako ceny netto tzn. bez należnego podatku VAT.
3.3. Za dzień zapłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek Sprzedającego.
3.4. Opóźnienie w zapłacie za dostarczone usługi lub towary uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od zawartej umowy lub kolejnych umów z winy Kupującego.
3.5. Towar objęty umową pozostaje własnością Sprzedającego do czasu całkowitej zapłaty ceny.
3.6. Cena nie uwzględnia kosztów transportu do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Kupującego, załadunku oraz wyładunku i ubezpieczenia, chyba że strony umowy uzgodnią inaczej.
3.7. Za nie terminowe płatności SAW-TRAK jest uprawnione domagać się od Kupującego zapłaty ustawowych odsetek oraz dodatkowych kosztów z tym związanych.
3.8. Koszty przeliczenia walut oraz koszty bankowe w całości ponoszone są przez Kupującego.
3.9. Wartość pieniężną wskazaną na fakturze Kupujący zobowiązany jest zapłacić w całości.
4. Gwarancja i reklamacje.
4.1. Sprzedający udziela 6-cio miesięcznej gwarancji na zakupione części.
4.2. Okres gwarancji liczony jest od daty dostawy.
4.3. Kupujący zobowiązany jest do zbadania towarów w chwili ich dostawy oraz niezwłocznego zgłoszenia zauważonych wad na piśmie pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji w przeciągu 24 godzin od dostawy.
4.4. SAW-TRAK ponosi odpowiedzialność za wszystkie wady materiałowo- produkcyjne dotyczące dostarczonego towaru pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania stosownym protokołem wypełnionym przez Kupującego. Podstawą roszczeń gwarancyjnych Kupującego jest odesłanie wadliwej części do Sprzedającego wraz z dowodem zakupu np. kopia faktury, paragon oraz w oryginalnym opakowaniu.
4.5. Uznanie gwarancji przez Sprzedającego skutkuje zwrotem ceny towaru lub wymianą towaru na towar wolny od wad. Kupującemu nie przysługują żadne inne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
4.6. Jeżeli pomimo wykrycia wady towaru jest on nadal użytkowany SAW-TRAK odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną.
4.7. W przypadku nie przestrzegania przez Kupującego warunków umowy w szczególności w przypadku przekroczenia terminu zapłaty wygasa gwarancja dostarczonego towaru.
4.8. Gwarancją nie są objęte usterki spowodowane poprzez niewłaściwe zamontowanie części lub po zamontowaniu niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem sprzętu np. przeciążenie, niewłaściwa nawierzchnia, agresywne środowisko pracy, wadliwy rozruch po zamontowaniu dokonany przez Kupującego lub osoby trzecie, zaniedbanie, uszkodzenie mechaniczne, zniszczenie, brak obsługi codziennej, usterki powstałe na skutek zdarzeń losowych np. przez zalanie, pożar, kradzież, wandalizm. Gwarancją nie są również objęte części elektryczne i elektroniczne, które nie były montowane przez pracowników serwisu  SAW-TRAK.
4.9. Odpowiedzialność Sprzedającego za wady towaru ograniczona jest do postanowień niniejszych OWGiDCZ, a Kupującemu z tytułu wad towarów nie przysługują żadne inne uprawnienia lub roszczenia w tym odszkodowawcze.

5. Pozostałe postanowienia.
5.1. Wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.
5.2. OWGiDCZ stosuje się do wszystkich umów sprzedaży, zamówień, ofert, potwierdzeń dostaw towarów i oświadczeń zawieranych przez Sprzedającego z Kupującym.
5.3. Wszelkie czynności prawne, które skutkują pośrednio lub bezpośrednio przeniesieniem na osoby trzecie jakichkolwiek praw kupującego wynikających z umów, ofert, zamówień i potwierdzeń, których stroną jest Sprzedający, będą nieważne jeśli sprzedający nie wyrazi uprzednio na piśmie zgody na dokonanie takich czynności prawnych.
5.4. Powyższe OWGiDCZ znajdują również zastosowanie, gdy Kupujący mógł się z nimi zapoznać. OWGiDCZ uważa się również za dostarczone Kupującemu w przypadku powołania się na OWGiDCZ w ofercie, umowie, potwierdzeniu zamówienia, fakturze wraz ze wskazaniem strony internetowej, na której dostępna jest pełna treść
OWGiDCZ.
5.5. Jeżeli poszczególne postanowienia OWGiDCZ są lub będą nieważne lub bezskuteczne to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień.
5.6. Sprzedający jest uprawniony do zgodnego z prawem przetwarzania danych otrzymanych od Kupującego w ramach kontaktów handlowych.
5.7. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedającego w tym w szczególności droga elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.
5.8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
5.9. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy Sąd dla miejsca siedziby Sprzedającego.
Załączniki
1. Protokół reklamacyjny.

 

 

General terms and conditions of warranty and spare parts supply
  SAW-TRAK

1. Definitions and general decisions.
1.1 These general terms and conditions of warranty and the supply of spare parts are an integral part of all tenders, declarations of intent made by the legal actions, all cantracts concluded by the SAW-TRAK which pertain to contracts for the sale and supply of spare parts.
1.2 The technical specifications, images that are presented in advertising materials, catalogs, folders, tenders, etc. Have the visual character and may be different by the appearance from the real subjects provided by the terms of technical parameters.
1.3 Buyer – juristic person or natural person indicated in the offer, order, confirmation of the order or contract as the buyer.
1.4 Seller – SAW-TRAK ZDYB Spółka k.
1.5 Offer – written or oral statement of the Seller who has the willingness to sell.
1.6 Order – written or oral notifiaction of the Buyer’s acceptance of the offer, which express the will to purchase.
1.7 Order confirmation – Saller’s written statement which confirms the terms and conditions of the contract.
1.8 Contract – sales contract along with the general terms and conditions of the warranty and supply SAW-TRAK Contract is considered as concluded upon receipt of the order by the Seller from the Buyer within the validity period. Seller i not responsible for the inability to fulfill the contract due to majeure force including fire, flood, hurricanes, earthquakes, lightning, other natural disasters, war, ecological disaster, disaster of moving air, sea and land, strike, lockout, political or economic situation and every other occurrence for which the seler has no influance or could not have foreseen. In this case, the buyer can not demand recompense for losses which are the results from the delay in delivery or impossibility of delivery.
2. Orders and delivery.
2.1 All orders placed by mail, telephone or verbally are considered as binding.
2.2 After receiving the order Seller shall immediatly proceed to its implementation.
2.3 Orders placed before 2 pm will be actualize on the same day.
2.4 Ordered commodity can be picked up in person at the headquarters of the Seller or it can be sent to the indicated adress through courier companies according to their current price list of shipping.
2.5 Buyer shall have the contractual right to waiver form the contract (which is in progres), which can be made within 14 days from the day that contract has been concluded. The waiver is effective only if it is made in writing, along with the simultaneous payment of compensation of a rate 15% value of the contract and additional costs like the costs of packaging and repackaging, etc., unless the offer indicates otherwise ( for example carrying mast chains ordered in sections are not refundable).
2.6 In case of resignation from the order for parts that are imported for the special order or if it specified in the offer, that the goods are not refundable Purchaser shall bear the costs of 100% of the contract and the additional costs eg. Transport costs, the costs of packaging and repackaging.
3. Price and payment.
3.1 Terms and dates of payment are individually negotiated between the Seller and the Buyer.
3.2 Price and value of contracts, tenders, etc. Are defined as net prices - without the VAT due.
3.3 The date of payment is the date when the Saller receive money on his account.
3.4 The delay in payment for delivered products or goods entitles the Seller to waiver from the contract or successive contracts due to the Buyer’s fault.
3.5 Product covered by the agreement remains the property of the Seller until the full payment of the price.
3.6 Price does not include the costs of the transport to the destination specified by the Buyer, loading and unloading and insurance, unless the parties of the contract agree otherwise.
3.7 For not making payments on time SAW-TRAK is entitled to demand from the Buyer payment of statutory interest and additional costs which are related to this.
4. Warranty and complaints.
4.1 Seller grants 6-month warranty on purchased parts.
4.2 The warranty period is counted from the date of delivery.
4.3 The buyer is obliged to check the product at the time of delivery and immediatly report noticeabled defects in writing under rigor of rejection of the complaint within 24 hours from the date of delivery.
4.4 SAW-TRAK is responsible for all meterial product defects that concern delivered goods provided their statements and recognition of appropriate protocol completed by the Buyer. The basis for warranty claims of the Buyer to return the defective parts to the Seller is the proof of purchase, eg. An invoice, a receipt in the original packaging.
4.5 Recognition of the warranty by the Seller results in the return of the price of product or exchange the product for the product that is free from defects. Buyer shall not be entitled to any other compensation claims.
4.6 If, despite the detection of defects in the goods it is still in use, SAW-TRAK  is only liable for the original defect.
4.7 In the case of non-compliance by the Buyer terms and conditions of the contract, particular in the case of exceeding the payment deadline, guarantee of the delivered goods expires.
4.8 Warranty does not cover defects caused by improper installation of parts or after the improper installation or inconsistent with the intended use of the equipment for example: overloading, improper Surface, aggresive environment of work, faulty commissioning after installation made by Purchaser or third parties, negligence, lack of daily maintenance, faults caused by random events, eg. By flooding, fire, theft, vandalism. The warranty also does not covered electrical and electronic parts that were not installed by personel of the service of SAW-TRAK
4.9 Saller’s responsibility for defects is limited to the privisions of these general terms and conditions of warranty and spare parts supply, and the Buyer because of the defect of product is not entitled to any other rights or claims including compensation.
5. Other provisions.
5.1 The responsibility of the Seller under the warranty is off.
5.2 General terms and conditions of warranty and spare part supply are used to all sales contracts, purchase orders, quotes, confirmations of supply of the goods and the statements executed by the Seller with the Buyer.
5.3 Any legal actions that have the result as a directly or indirectly transferred to third parties any rights of the buyer arising from the contract, quotes, orders and confirmations, which the side is a Seller, will be void if the seler does not express earlier in writing consent for such a legal actions.
5.4 These terms and conditions above also apply if the Buyer could familiarize with them. They are also considered as delivered to the Buyer in the case of appeal on them in the offer, order confirmation, invoice with an indication of the site where the full text of these terms is available.
5.5 If individual provisions of general terms and conditions of warranty and spare parts supply are or will be invalid or unenforceable it shall not affect for the validity and effectiveness of the remaining provisions.
5.6 Saller is entitled to lawful processing of data received form the Buyer within the framework of contacts.
5.7 Buyer agrees to receive commercial informations from the Seller in particular electronically. This consent may be canceled in any time.
5.8 In matters of unregulated issues practical consequences have the provisions of Polish law.
5.9 Any disputes will be adjudicated by the right court for the seat of the Seller.

Attachments:
1. Protocol of complaint