Powrót do strony


Wózkowe prawo jady

katalog toyota

katalog linde

katalog unwiersalne
Wszystkie używane powszechnie wózki z napędem silnikowym podlegają przepisom, ustanowionym w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych. W związku z tym obsługa tych urządzeń jest możliwa jedynie po zdobyciu odpowiednich uprawnień. Dokumentami dającymi uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych są zaświadczenia kwalifikacyjne, książki operatora i zezwolenia imienne. Te pierwsze wydawane są przez jednostki Urzędu Dozoru Technicznego, w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Książki operatora wydawane są przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Imienne zezwolenia wydawane są przez pracodawcę, po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla kierowców wózków, zorganizowanego przez pracodawcę według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez odpowiednią jednostkę organizacyjną, wyznaczoną przez Ministra Gospodarki. Zaświadczenia kwalifikacyjne oraz książki operatora są ważne na terenie całego kraju, a imienne zezwolenia obowiązują jedynie na terenie zakładu konkretnego pracodawcy. Certyfikaty umożliwiające posługiwanie się zdobytymi uprawnieniami krajowymi w państwach Unii Europejskiej są wydawane przez UDT – CERT z Warszawy.