Powrót do strony


Sankcje za brak UDT

katalog toyota

katalog linde

katalog unwiersalne
Wózki jezdniowe podnośnikowe z napędem podnoszenia podlegają dozorowi technicznemu. Podmiot, który eksploatuje takie urządzenia, powinien zgłosić je do badania w odpowiednim oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Do wniosku powinna być dołączona stosowna dokumentacja, zawierająca: opis techniczny, rysunek zestawieniowy schematu układów, instrukcję eksploatacji, kopie świadectw nadania typu dla urządzeń zabezpieczających oraz potwierdzenie prawidłowości zainstalowania urządzenia w strefie zagrożonej wybuchem, o ile taka sytuacja wstępuje. Niezależnie od obowiązku spełnienia warunków dotyczących odpowiedniego stanu technicznego wózków, na podmiotach eksploatujących ciąży obowiązek dopilnowania terminów konserwacji i okresowych przeglądów technicznych przez uprawnionych do tego konserwatorów. Konserwacją wózków odebranych przez dozór techniczny mogą zajmować się wyłącznie osoby posiadające zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przez UDT. Dotyczy to napraw spalinowych wózków transportu bliskiego oraz wózków widłowych z instalacją gazową. Niezastosowanie się do powyższych wymagań może prowadzić do odpowiedzialności karnej. Dopuszczenie do eksploatacji urządzenia technicznego bez decyzji jednostki dozoru technicznego podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności. Najczęściej rzecz kończy się na sankcjach finansowych, które są bardzo poważne. Najdotkliwsze kary sądy ferują, jeżeli na skutek braku wymaganego prawem pozwolenia na eksploatację dojdzie do wypadku wózka widłowego.